Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym !

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MATYSIKA
W BIEŹDZIEDZY

 

Dyrekcja i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Matysika w Bieździedzy zapraszają wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym:

„Ja i moja szkoła”

 

 I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Celem konkursu jest:

ü  utrwalenie i przechowanie unikalnych cech związanych z przeszłością, teraźniejszością i wizją przyszłości naszej szkoły; 

ü  zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, jej Patrona oraz poznanie tradycji
 i historii szkoły;

ü  pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci;

ü  wyrażanie odczuć w formie plastycznej.

 

2. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria to klasy 0 – III

II kategoria to klasy IV – VI

III kategoria to klasa VII oraz II-III gimnazjum

3. We wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się prace wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu minimum A3.

4. Temat pracy: „Ja i moja szkoła”

5. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

II. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać do dnia  5 grudnia 2017 roku wychowawcy klasy.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017 roku. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości Święta Szkoły.

 

III. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne.

3. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

IV. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 2. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.biezdziedza-szkola.org

 

 

                                  ( Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pani Agata Ochałek-Skałba)