NAUCZANIE ZDALNE

Aneks Nr 1

do Zasad zdalnego nauczania

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy

 

1.     W następujących punktach zostają zmienione zasady zdalnego nauczania:

§3.

 Pkt. 4.

Z:

W klasach 4-8, lekcja przed komputerem, w połączeniu z nauczycielem, w czasie rzeczywistym  trwa 30 minut, zaś pozostały do końca czas lekcji może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów, odpowiadając na wątpliwości i pytania, a także konsultując indywidualne problemy uczniów. Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 min.

Na:

W klasach 4-8, lekcja przed komputerem, w połączeniu z nauczycielem, w czasie rzeczywistym  trwa 30 minut. Po każdej lekcji następuję przerwa trwająca 10 min.

§3.

Pkt. 6.

Z:

W klasach 0-3 zajęcia z języka angielskiego są prowadzone w aplikacji Teams w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji (w aplikacji Teams: 30 min przed komputerem, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 min.

Na:

W klasach 0-3 zajęcia z języka angielskiego są prowadzone w aplikacji Teams w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji w aplikacji Teams: 30 min przed komputerem. Po każdej lekcji następuję przerwa trwająca 10 min.

§3.

Pkt. 7.

Z:

W klasach 0-3 zajęcia z religii są prowadzone w aplikacji Teams lub przez dziennik elektroniczny (według ustaleń z rodzicami, dyrektorem) zgodnie z planem lekcji (w aplikacji Teams: 30 min przed komputerem zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 min.

Na:

W klasach 0-3 zajęcia z religii są prowadzone w aplikacji Teams lub przez dziennik elektroniczny (według ustaleń z rodzicami, dyrektorem) zgodnie z planem lekcji, w aplikacji Teams: 30 min przed komputerem. Po każdej lekcji następuję przerwa trwająca 10 min.

§3.

Pkt. 9.

Z:

Godziny rozpoczęcia lekcji zdalnych, prowadzonych w trybie online, są takie same, jak w warunkach szkolnych i prezentują się następująco:

Godzina lekcyjna

Godzina zegarowa

1

8.00 - 8.45

2

8.50 - 9.35

3

9.40 - 10.25

4

10.30 - 11.15

5

11.30 - 12.15

6

12.30 - 13.15

7

13.20 - 14.05

8

14.10 - 14.55

Na:

Godziny rozpoczęcia lekcji zdalnych, prowadzonych w trybie online prezentują się następująco, według poniższej tabeli:

Godzina lekcyjna

Godzina zegarowa

1.

8.00 - 8.30

2.

8.40 - 9.10

3.

9.20 - 9.50

4.

10.00 - 10.30

5.

10.40 - 11.10

6.

11.20 - 11.50

7.

12.00 - 12.30

8.

12.40 - 13.10

 

2.     Dodaje się także kolejny punkt regulaminu:

24. Czas pracy zdalnej przy komputerze zostaje ustalony na 30 min kontaktu online uczeń-nauczyciel, dla odciążenia uczniów od urządzeń elektronicznych, służący do pracy na odległość oraz dla polepszenia higieny pracy. Pozostały czas każdej lekcji (15 min), uczeń powinien wykorzystać, według własnych potrzeb w godzinach popołudniowych.

3.   3.    Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 16.11.2020r. (poniedziałek).

 

Bieździedza, 12.11.2020 r.


Zasady zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy

§1.

Podstawa prawna

1.     Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

1.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.);

1.2.    ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);

1.3.     ustawa z dnia 26 stycznia 2982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215);

1.4.     ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.);

1.5.    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, ze zm.).

 

§2.

Informacje ogólne

1.     Regulamin jest aktem wewnętrznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy i powstał w celu ustalenia reguł organizacji pracy placówki, w tym kształcenia na odległość oraz realizacji innych zadań placówki w przypadku częściowego lub całościowego ograniczenia jej funkcjonowania.

2.     Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1. Szkole – należy przez to rozumieć Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy.

2.2.       Dyrektorze, dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy.

2.3. Pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną poza miejscem stałego wykonywania obowiązków służbowych; praca zdalna nie stanowi telepracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2.4.   Częściowym zawieszeniu zajęć – należy przez to rozumieć zawieszenie zajęć realizowanych na terenie szkoły dla grupy lub oddziału lub klasy lub etapu edukacyjnego na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386).

2.5.    Całościowym zawieszeniu zajęć – należy przez to rozumieć zawieszenie realizacji wszystkich zajęć na terenie szkoły na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166,1386).

2.6.   Aplikacji Teams – należy rozumieć platformę edukacyjną Office 365 © wraz z komunikatorem Microsoft Teams ©.

2.7. Dzienniku elektronicznym – należy rozumieć dziennik elektroniczny firmy VUCLAN używany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy.

§3.

Zasady odbywania się zajęć zdalnych

1.      Całość zajęć w trybie zdalnym odbywa się w klasach 4-8 poprzez platformę edukacyjną Office 365 © wraz z komunikatorem Microsoft Teams ©. Wykorzystywane są także platformy edukacyjne dostępne online.

2.      Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8, odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji.

3.      W klasach 4-8 zajęcia odbywają się poprzez aplikację Teams oraz dziennik elektroniczny.

4.    W klasach 4-8, lekcja przed komputerem, w połączeniu z nauczycielem, w czasie rzeczywistym  trwa 30 minut, zaś pozostały do końca czas lekcji może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów, odpowiadając na wątpliwości i pytania, a także konsultując indywidualne problemy uczniów. Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 min.

5.      W klasach 0-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów (w porozumieniu z rodzicami, wychowawca ustala przebieg codziennego spotkania na żywo w aplikacji Teams. Wychowawca może wykorzystać do prowadzenie zajęć także dziennik elektroniczny- zakładka zadanie domowe oraz kontakt telefoniczny, mailowy oraz inne platformy edukacyjne wg uznania nauczyciela). Czas pracy nauczyciela 
i ucznia nie może przekroczyć ich obowiązkowego wymiaru zajęć w danym dniu.

6.      W klasach 0-3 zajęcia z języka angielskiego są prowadzone w aplikacji Teams w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji(w aplikacji Teams: 30 min przed komputerem, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 min.

7.   W klasach 0-3zajęcia z religii są prowadzone w aplikacji Teams lub przez dziennik elektroniczny (według ustaleń z rodzicami, dyrektorem) zgodnie z planem lekcji (w aplikacji Teams: 30 min przed komputerem zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów lub konsultacji). Gdy nie ma pytań i konsultacji ze strony uczniów, nauczyciel może zakończyć zajęcia po 30 min.

8.    Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, z pedagogiem oraz pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie lub stacjonarnie(za zgodą rodziców oraz dyrektora), zgodnie z ustalonym planem.

9.   Godziny rozpoczęcia lekcji zdalnych, prowadzonych w trybie online, są takie same, jak w warunkach szkolnych i prezentują się następująco:

 

Godzina lekcyjna

Godzina zegarowa

1

8.00 - 8.45

2

8.50 - 9.35

3

9.40 - 10.25

4

10.30 - 11.15

5

11.30 - 12.15

6

12.30 - 13.15

7

13.20 - 14.05

8

14.10 - 14.55

 

10.  W czasie lekcji zdalnych nauczyciele, na bieżąco, odnotowują tematy oraz frekwencję  w dzienniku elektronicznym.

11.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. W dzienniku elektronicznym będą także odnotowywane spóźnienia.

12.   W ciągu trwania lekcji nauczyciel ma prawo ponownie sprawdzić frekwencję, lub poprosić ucznia o włączenie widoku video (kamera internetowa), dla upewnienia się, że uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji.

13.  O nieobecnościach ucznia na lekcjach zdalnych rodzic/prawny opiekun informuje wychowawcę klasy przez dziennik Vulcan podając przyczynę nieobecności.

14. Uczniowie są przygotowani do zdalnie prowadzonych zajęć dydaktycznych  – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie(lub zaplecze techniczne ucznia/nauczyciela nie pozwala na pełne audio/video uczestnictwo w lekcji).

15.  Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

16.   Nauczyciele planują lekcje (spotkania) z wyprzedzeniem poprzez zakładkę kalendarz. W ich obowiązku należy dostosowanie opcji spotkania, w taki sposób by uczniowie dołączali do spotkania jako uczestnicy.

17.  Zarówno nauczyciel i uczeń do zajęć dołączają poprzez zakładkę kalendarz w aplikacji Teams, przy czym to zawsze nauczyciel rozpoczyna lekcję (spotkanie) a uczniowie dołączają do lekcji (spotkania). Uczniowie nie tworzą spotkań. Wszystkie zajęcia dla klas 0-VIII rozpoczynają się wg. ustalonego planu zajęć.

18.  Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny, zaś nauczyciele będący na izolacji epidemiologicznej nie podejmują pracy dydaktycznej.

19.  Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują co do zasady z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę zdalną z miejsca zamieszkania lub innego odpowiedniego miejsca.

20.  W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, a także Przedmiotowymi Zasadami Oceniania z poszczególnych przedmiotów, z którymi uczniowie zostali zapoznani.

21.  W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana lub ustalona zostanie zastępcza lekcja, prowadzona przez innego nauczyciela.

22.  O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją, na bieżąco, informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę internetową szkoły i/lub dziennik elektroniczny.

23.  Podczas zdalnej nauki uczniowie nie mogą robić screenów, nagrywać, pobierać nagrań z lekcji online, a także publikować ich w sieci. PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIEŹDZIEDZY
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK.

 

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).
 4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.).
 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).

Procedura ma na celu:

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :

wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do placówki oraz osoby z zewnątrz.

Organizacja zajęć w szkole:


 Informacje ogólne:

 • Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych, za pomocą których dyrektor lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia.
 • W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, za pomocą którego nauczyciel lub pracownik szkoły może zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy zakażenia. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W miarę możliwości organizacja pracy szkoły będzie umożliwiać zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są usuwane lub ogranicza się do nich dostęp.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Zajęcia Wychowania Fizycznego

 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Nauczyciel zajęć wychowania fizycznego odbiera uczniów przed każdymi zajęciami spod ich sali lekcyjnej. 

Zajęcia świetlicowe

 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, aby ograniczyć większe skupiska uczniów.
 • Uczniowie korzystający  z zajęć świetlicowych zobowiązani są do zapoznania się z nowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 • Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 • Świetlice jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Uczniowie podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans społeczny min. 1,5m
 • Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas kaszlu lub kichania.

Przybycie ucznia do szkoły, powrót ze szkoły oraz przebywanie na terenie szkoły

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych bez gorączki i kaszlu oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie przychodzą do szkoły oraz poruszają się po przestrzeni wspólnej szkoły  w maseczkach/przyłbicach, aż do momentu wejścia do swojej klasy.
 • Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach tylko i wyłącznie wyznaczonymi wejściami.Zaraz po wejściu do szkoły każdy uczeń musi zdezynfekować ręce, wówczas może udać się do szatni, pamiętając cały czas o zachowaniu dystansu społecznego. Po wyjściu z szatni każdy uczeń musi umyć ręce i udać się do swojej klasy i zająć w niej swoje miejsce, którego już nie powinien zmieniać. Uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę, tylko po zajęciu miejsca w swojej klasie. Jednak może pozostać w maseczce lub przyłbicy jeśli ma taką potrzebę.
 • Klasy 0 – dzieci przychodzą w godz. 8.00 – 8.15 – wejściem głównym od strony południowej (budynek A)
 • Klasy I-II – uczniowie przychodzą w godz. 7.45 – 8.00 - wejściem głównym od strony południowej (budynek A)
 • Klasa III – uczniowie przychodzą do szkoły w godz. 7.45 -8.00 – wejściem od strony kuchni i przewiązką wchodzą do budynku A
 • Klasy IV-VIII - uczniowie przychodzą do szkoły w godz. 7.45 -8.00 – wejściem od strony parkingu (budynek B), w przypadku klas rozpoczynających zajęcia od innych godzin lekcyjnych niż pierwsza, przychodzą 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas "0" i 1 mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (szatni) szkoły przez pierwsze 2 tygodnie września w celach adaptacyjnych zaopatrzeni w środki ochronne tj. maseczki/przyłbice zakrywające usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekując ręce, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • Dzieci i uczniowie z klas 0-II są odbierani prze rodziców lub opiekunów ze szkoły po skończonych zajęciach, przy drzwiach wejściowych z budynku A, a klasy III przy drzwiach od strony kuchni.

 

Przebywanie dziecka w szkole

 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Rodzice lub osoby z zewnątrz, w uzasadnionych przypadkach mogą wejść na teren szkoły dzwoniąc dzwonkiem przy drzwiach głównych (budynek A) i czekając na otworzenie drzwi przez pracownika szkoły. Po konsultacji z dyrekcją szkoły rodzic lub osoba  z zewnątrz uzyskuje bądź nie pozwolenie na wejście na teren szkoły przy zachowaniu wszystkich procedur sanitarnych.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Uczniowie wychodzą na przerwę przed swoją klasę lub do toalety tylko w maseczkach lub przyłbicach, a jeżeli chcą zjeść śniadanie pozostają na swoim miejscu w klasie pod opieką nauczyciela. Klasa w tym czasie jest wietrzona i dezynfekowana.
 • Uczeń dezynfekuje ręce po każdym wejściu do klasy.
 • Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie pod opieką nauczyciela mogą wyjść na zewnątrz, zachowując dystans społeczny.
 • Po ostatniej lekcji uczeń udaje się niezwłocznie do szatni, przebiera się, zachowując dystans społeczny i cały czas mając maseczkę/przyłbicę.
 • Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej udają się na wyznaczonej przewie na obiad, nosząc maseczkę/przyłbicę i przestrzegają regulaminu stołówki.
 • Uczniowie pamiętają o przestrzeganiu niedotykania ust, nosa i oczu.
 • Nieprzestrzeganie procedur będzie skutkowało obniżeniem oceny z zachowania.
 • Obowiązkiem każdego rodzica jest zaopatrzyć codziennie swoje dziecko w  maseczkę/przyłbicę.
 • Obowiązkiem każdego rodzica jest podać kontakt telefoniczny do osoby/osób dorosłych, które w razie zaistniałej potrzeby natychmiastowego kontaktu w związku z podejrzeniem, w ciągu 10 minut odbiorą telefon ze szkoły. W razie braku kontaktu z rodzicami lub w/w osobami po 1 godzinie przebywania dziecka w izolatce i braku kontaktu ze strony rodzica lub opiekuna w tym czasie, szkoła powiadamia Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaśle o zaistniałej sytuacji.
 • Jeśli dziecko jest alergikiem – kaszel/katar, ma obowiązek dostarczyć do szkoły odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
 • Dziecko, które ma objawy chorobowe – duszności, kaszel, katar, gorączka, ból brzucha, etc. rodzic bezwzględnie pozostawia w domu, aby nie dopuścić do zarażenia innych osób.
 • Nauczyciele podczas przerw noszą maseczki/przyłbice, podczas lekcji nie mają takiego obowiązku, jednak mogą, jeśli czują taką potrzebę.
 • Nauczyciele mogą korzystać podczas zajęć z telefonów komórkowych w celu szybkiego wszczęcia procedur w sytuacji podejrzenia wystąpienia zarażenia koronawriusem lub  w innych ważnych sytuacjach.
 • Nauczyciel rozpoczynający lekcje od godziny 8.00 ma obowiązek przebywania w sali od godz. 7.45, w której prowadzi zajęcia, w celu opieki na przychodzącymi do klasy uczniami.
 • Nauczyciel, po zakończonej lekcji, podczas przerwy, ma obowiązek sprawować opiekę nad uczniami z tej klasy, w której prowadził zajęcia do rozpoczęcia kolejnej lekcji.
 • Przy sprzyjających warunkach pogodowych nauczyciel mogą wyjść  z uczniami na zewnątrz, zachowując dystans społeczny.
 • Nauczyciele mają obowiązek dopilnowania dezynfekcji rąk uczniów przed każdorazowym wejściem uczniów do klasy.
 • Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia klasy przynajmniej raz w ciągu godziny lekcyjnej.

Obowiązki pracowników szkoły dotyczące higieny, dezynfekcji pomieszczeń oraz innych czynności w czasie pobytu uczniów w szkole

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami, uczniami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 1
 16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
Ponad to zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby.
Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 Zasady korzystania z kuchni i stołówki

Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • stosować środki ochrony osobistej.
1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
5. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
6. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
7. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
8. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
9. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

Zasady funkcjonowania biblioteki w okresie epidemii COVID-19

Procedura ma na celu:

 • Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) biblioteki  oraz użytkowników.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Dla czytelników otwarta jest wyłącznie wypożyczalnia. Czytelnia, stanowiska komputerowe są niedostępne dla czytelników.

W placówce obowiązuje zakaz korzystania przez czytelników z czasopism oraz nie są świadczone usługi ksero i wydruki komputerowe.

Praca bibliotekarzy odbywa się według harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK: od 8.00 do 13.00

WTOREK: od 8.00 do 8.45, od 10.00 do 12.00 oraz od 12.15 do 12.30

ŚRODA: od 8.00 do 8.45 oraz 10.00 do 11.30 oraz 12.15 do 12.30

CZWARTEK: od 8.00 do 8.45 oraz od 10.15 do 11.30 oraz od 12.15 do 12.30

PIĄTEK: od 9.00 do 11.00

 • Bibliotekarze pracują w maseczkach (lub innej osłonie  nosa i ust) oraz jednorazowych rękawiczkach oraz zachowują dystans od czytelników ok  1,5 m.
 • W punkcie kontaktu użytkownika - czytelnika z bibliotekarzem : bibliotekarz przyjmuje książki na przygotowanym blacie, który zwiększa odległość pomiędzy użytkownikiem i bibliotekarzem, blat ten jest dezynfekowany po każdym użytkowniku, bibliotekarz ma ubraną  maseczkę lub inną osłonę nosa i ust , rękawiczki ochronne.
 • Przy wejściu do biblioteki zorganizowane jest stanowisko dezynfekcji rąk wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcję dezynfekcji rąk .
 • Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek  zdezynfekowania rąk oraz założenia i noszenia maseczki (lub innej osłony nosa i ust).
 • Do księgozbioru ma dostęp wyłącznie bibliotekarz, który podaje czytelnikowi konkretne tytuły
 • W wypożyczalni może przebywać  1  czytelnik.
 • Książki do zwrotu odkładane są przez czytelników do kartonów oznakowanych aktualną datą (zwrotu), umieszczonych na wyznaczonym stoliku.
 • Zwracane egzemplarze zostają wyłączone z możliwości wypożyczenia na okres 2 dni.
 • Po tym okresie zwracane książki zostaną przeniesione do użytkowania w wypożyczalni. 
 • W obiekcie przeprowadzana jest, kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni .
 • Pomieszczenia wietrzone są kilka razy dziennie.
 • W widocznym miejscu w obiekcie umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 • Osoby z objawami takimi jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie powinny przebywać na terenie obiektu; dotyczy to zarówno personelu jak i czytelników.
 • W sytuacji wystąpienia incydentu pojawienia się w obiekcie osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować chorego od innych osób przebywających w placówce, wstrzymać przyjmowanie klientów,  powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w uzasadnionych sytuacjach wezwać pomoc medyczną. 

 

Wytyczne dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować .
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku,  gdy jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowany od innych osób.  W tym czasie wstrzymane jest przyjmowanie klientów i zostaje powiadomiona powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczna
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu u czytelnika biblioteki, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu.
 • W sytuacji opisanej w pkt 22 incydent należy zgłosić do Dyrektora  szkoły.

 

Zasady funkcjonowania świetlicy w okresie epidemii COVID-19

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych  w programie wychowawczym szkoły.
 • W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 • Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego, zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany wychowankom i ich rodzicom.

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w  następujących godzinach:

Poniedziałek – 6.30 – 8.00 , 10.00 – 10.30 i 11.00-16.00

Wtorek – 6.30 – 8.00, 10.30- 16.00

Środa – 6.30 – 8.00 i 10.00 – 16.00

Czwartek – 6.30 – 9.00 ,10.30- 16.00

Piątek – 6.30 – 16.00

 • W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
 • Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowadecyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy spożywają obiad według planu ustalonego przez kuchnię dla poszczególnych klas. Pozostali uczniowie spędzają czas na przerwie, w sali świetlicowej pod opieką wychowawcy świetlicy.
 • Również uczniowie, rodziców niepracujących, którzy mają rodzeństwo w klasach 0-4 SP, a kończą lekcje o różnych godzinach  i są wybierani przez rodziców o jednej porze, mogą skorzystać z opieki świetlicowej.
 •  W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
 • W wyjątkowych  sytuacjach w świetlicy mogą przebywać uczniowie niezapisani, których rodzice  z ważnego powodu nie mogli odebrać z zajęć o wyznaczonej godzinie, a poinformowali wychowawcę danej klasy, o tym, przez kogo i kiedy dziecko zostanie odebrane ze świetlicy.
 •  W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 • Dziecko przebywające na świetlicy szkolnej musi być bezwzględnie zdrowe.
 • Po wejściu do świetlicy uczeń musi umyć lub zdezynfekować ręce.
 • Podczas zajęć uczniowie powinni zachować dystans i ograniczyć bliskie kontakty.
 • W przypadku złego samopoczucia uczeń obowiązkowo zgłasza ten fakt wychowawcy.
 • Obowiązkiem opiekuna jest wietrzenie pomieszczenia co godzinę.
 • Uczniowie nie przynoszą żadnych własnych zbędnych przedmiotów.
 • Wszystkie prace plastyczne uczniowie wykonują własnymi przyborami i wykonane prace zabierają do domu.
 • Podczas zajęć uczniowie nie pożyczają wzajemnie przyborów szkolnych.
 • Każdy uczeń ma swoje picie oraz jedzenie –nie można częstować kolegów i koleżanek
 •  W miarę sprzyjających warunków pogodowych zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu.

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, wczesnego wspomagania rozwoju ucznia oraz wspomagania w trakcie zajęć lekcyjnych w okresie epidemii COVID-19

 • Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali.
 • Przed i po zajęciach obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • W trakcie zajęć maseczka/ przyłbica jest noszona dobrowolnie, zarówno przez ucznia jak i nauczyciela.
 • Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2na jedno dziecko i jednego specjalistę.
 • Odległości pomiędzy stanowiskami dla ucznia i specjalisty powinny wynosić min. 1,5m.
 • W salach, w których będą prowadzone zajęcia, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe –piłki, skakanki, obręcze należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 • Uczeń nie powinien przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 • W czasie przerwy uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 • Uczniowie na zajęcia rewalidacyjne będą przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 • Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 • O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 • Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 • W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 • Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 • W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 • O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Jaśle (nr tel. 13 4463008, 09 lub alarmowy 500544035 ) oraz organ prowadzący szkołę (13 44 60221).
 • Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 • Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 • Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 • Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 • Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 • Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 • W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 • Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 • Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
 • W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.
Postanowienia końcowe
 • Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 • Procedura może być modyfikowana.
 • Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 • Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.