Projekt FENIKS


"Nie mam żadnych talentów
-prócz namiętnej ciekawości."

                                        Albert Einstein

        FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informa-tycznych uczniów. Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie FENIKS od 1 marca 2009 roku do czerwca 2012 roku. Zajęcia projektowe prowadził nauczyciel fizyki mgr Piotr Grzywna.

 

   W każdym semestrze uczniowie uczestniczący w pozalekcyjnych zajęciach programu Feniks wykonywali projekty o charakterze naukowym, których wartość oceniała powołana do tego szkolna komisja. Zwycięzca etapu szkolnego reprezentował nasze gimnazjum w województwie. Następnie komisja składająca się z profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego wybierała dziesięć najlepszych projektów w województwie. Brały one udział w ścisłym finale: należało wówczas swoją pracę zaprezentować przed jury konkursowymi innymi uczestnikami projektu na specjalnym pokazie w auli UR. Należy podkreślić fakt, że prace gimnazjalistów z Bieździedzy pięciokrotnie znalazły się w ścisłym finale (podczas sześciu edycji konkursu), a dwukrotnie były to prace zwycięskie.

            Oto sukcesy uczestników zajęć w wojewódzkich i ponadregionalnych finałach konkursów projektów naukowych FENIKS:

ü  I miejsce w kategorii: najlepszy plakat opowiadający o eksperymencie fizycznym: „Od piłeczki do kineskopu” (2012 rok).

ü Najlepsza praca naukowa uczniów w województwie podkarpackim w kategorii gimnazjów: „Co ma wspólnego siła z prądem elektrycznym?” Uczniowie przeprowadzili eksperyment fizyczny na terenie szkoły, który został sfilmowany i zakwalifikowany do przeprowadzenia podczas gali finałowej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uzyskali tytuł laureata (2010 rok).

ü  Najlepsza praca naukowa uczniów w województwie podkarpackim w kategorii szkół gimnazjalnych: „Badanie elektrowni wodnej”. Podobnie jak rok wcześniej, reprezentanci naszego gimnazjum uzyskali tytuł laureata (2011 rok). Eksperyment był prezentowany także przez uczniów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

ü Praca naukowa: „Od piłeczki do kineskopu” zakwalifikowana została do finału wojewódzkiego, w którym uczniowie zdobyli II miejsce ( 2012 rok).

  Przygotowane przez pana Piotra Grzywnę filmy z eksperymentów fizycznychh laureatów można obejrzeć na niniejszej stronie internetowej szkoły.

           Laureaci 1. miejsc mieli okazję wyjazdu na obozy naukowe z fizyki prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich.

 Dzięki udziałowi w projekcie (01.03.2009 r. – 30.06.2012 r.) udało się zrealizować następujące cele w odniesieniu do uczniów:

* rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi

* wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych
i informatycznych,

* uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

 * podwyższenie wyników egzaminu gimnazjalnego (przede wszystkim- z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych), jak również w pożyteczny sposób zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

W odniesieniu do nauczyciela:

* opracowanie programu kółka popularyzującego fizykę wśród uczniów gimnazjum, aby kontynuować założenia międzyuczelnianego projektu FENIKS, którego nauczyciel był szkolnym koordynatorem. Uznał on, że konieczne są dalsze popularyzacja i wspomaganie fizyki w naszej szkole w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Program autorski pana Piotra Grzywny powstał na podstawie obserwacji zainteresowań uczniów, którzy chcieli naśladować starszych kolegów – uczestników oraz wielokrotnych laureatów Projektu FENIKS – i po jego zakończeniu pragnęli uczestniczyć w podobnych zajęciach. Uchwałą Rady Pedagogicznejz dnia 26 marca 2012 r. innowacja: autorski „Program kółka popularyzującego fizykę, będącego kontynuacją projektu FENIKS” została zaopiniowana pozytywnie, a wdrożona do realizacji - w roku szkolnym 2012/2013. Realizacja programu ogniskowała się wokół doświadczeń z fizyki, zarówno pokazowych, wykonywanych przez nauczyciela, jak i samodzielnie przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych (stosowana była  metoda dydaktyczna oparta o doświadczenie będące najważniejsze w fizyce i jej nauczaniu). Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywały się na terenie szkoły w liczbie jednej godziny tygodniowo. Wprowadzenie tej innowacji zwiększyło wiedzę uczniów na temat nauk ścisłych (fizyki, matematyki, informatyki), rozwinęło  zainteresowania poznawczo-naukowe uczniów, a także wyposażyło ich  w ważne umiejętności, jak np. rozumienie zjawisk, praw, pojęć oraz  stosowanie  ich w praktyce.

* nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim w celu popularyzacji fizyki wśród uczniów gimnazjum, a nawet – szkoły podstawowej. Współpraca zaowocowała m.in. przybyciem do naszej szkoły pracowników z atrakcyjnymi doświadczeniami pokazowymi.  Pokazy trwały każdorazowo  4 godz. lekcyjne. Były one niezwykle ciekawe i inspirujące dla wszystkich uczniów.  W ramach tej współpracy odbywały się także wizyty uczniów (raz w semestrze) na uczelni i obejmowały jeden wykład z pokazami (2 godz. lekcyjne), oraz warsztaty doświadczalne w pracowniach (3 godz. lekcyjne), poświęcone wykonywaniu ciekawych doświadczeń pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.  

 Dzięki kontaktom z pracownikami uczelni nauczyciel pozyskał ciekawe publikacje z fizyki, doposażył klasopracownię w środki dydaktyczne i zapoznał się z nowościami w dziedzinie nauczanego przez siebie przedmiotu.

 

Galeria zdjęć:

 

Oto młodzi naukowcy- uczestnicy zajęć:

Edyta Hendzel kl II gimnazjum
Sylwia Weronika Urban klIII gimnazjum
Faustyna Sypień kl III gimnazjum
Adrianna Sypień kl III gimnazjum
Dominika Jachym kl III gimnazjum
Katarzyna Mamroł klIII gimnazjum
Katarzyna Kaleta kl III gimnazjum
Dawid Hendzel kl III gimnazjum
Ewelina Czajka kl III gimnazjum
Weronika Mamroł kl III gimnazjum
Paweł Stasiowski kl III gimnazjum

Z uwagi na to, że absolwenci gimnazjum nie mogli już dalej uczestniczyć w Projekcie, odbył dodatkowy nabór na ostatni - 6. semest:

Adrian Liszka kl III gimnazjum
Krystian Krajewski kl III gimnazjum
Mateusz Szczerba kl III gimnazjum
Kamil Bykowski  kl III gimnazjum
Katarzyna Ochałek kl II gimnazjum
Wioletta Cyrulik KL II gimnazjum
Gabriela Wójtowicz kl II gimnazjum
Paulina Szczyrba kl III gimnazjum
Joanna Ochałek kl III gimnazjum
Beata Rak kl III gimnazjum
Wojciech Kaleta kl II gimnazjum
Edyta Hendzel kl III gimnazjum

Filmy Projektu Feniks <<<<więcej>>>